GRAPE FESTIVAL 9 - 10 Aug 2019 Letisko Piešťany
EN
Bad Mojo & Michael Priest

Bad Mojo & Michael Priest (SK)

Sobota 365.bank stage 17:30 - 19:00

Bad Mojo a Michael Priest je dvojica bratislavsk ý ch DJov, ktor á  stoj í  za p á rty  Hochspannung! Za viac ako desa ť  rokov fungovania priniesli na Slovensko men á  ako Objekt, Tessela, Kowton, Stenny, Pearson Sound a mnoh ý ch in ý ch. Sna ž ia sa  reflektova ť  dianie na svetov ý ch tane č n ý ch parketoch, na tmav ý ch parketoch, kde len  blik á  stroboskop a prevl á da hudba, ktor á  sa vymyk á  jednoduch é mu vysvetleniu.  O č ak á vajte exkurziu do sveta hybridn é ho techna, housu, elektra a basov.

Listen to our Spotify playlist