GRAPE FESTIVAL GRAPE FESTIVAL 9. - 10. 8. 2024 • Letisko Trenčín 9. - 10. 8. 2024 • Letisko Trenčín
EN

GDPR

 

Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, ako ich chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ako dotknutá osoba máte.

 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:

GRAPE AGENCY, s. r. o.

so sídlom: Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava
IČO: 36 725 498
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sro, Vložka číslo: 44114/B

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu matej@grapefestival.sk

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

 1. Komunikácia s Vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním našich služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás na niečo pýtate.

 1. Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 1. Údaje pri nákupe

Pri nákupe od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie, resp. odstúpenie od kúpnej zmluvy. Spracúvanie je nevyhnuté na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím kúpnej zmluvy. Spracúvame teda Vaše údaje potrebné na plnenie Vašich požiadaviek. V našom internetovom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar a služby cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

 1. Predaj a obchodná činnosť

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania dokladu a riešenie odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Marketing a reklama

Ak nám k tomu udelíte súhlas, uchovávame si Vašu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácii o špeciálnych ponukách, našich novinkách. Svojim klientom zasielame ďakovné e-maily za prejavenú dôveru a ďalšie nepravidelné a príležitostné e-maily. Zasielanie týchto e-mailov viete ľahko zrušiť tým, že nás o tom informujete e-mailom na: matej@grapefestival.sk alebo iným vhodným spôsobom. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte prieskumu alebo spotrebiteľskej súťaže, uchovávame si údaje ako Vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili. Obchodná spoločnosť GRAPE AGENCY, s. r. o., za účelom svojej prezentácie a propagácie, resp. prezentácie a propagácie akcií a podujatí konanými obchodnou spoločnosťou GRAPE AGENCY, s. r. o., spracúvame Vaše osobné údaje.

 1. Údaje získané pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa Vašich interakcií s našimi službami, ako napríklad kedy pristupujete na naše stránky a čo na nich vyhľadávate. Získavame tiež informácie z cookies a podobných nástrojov.

 1. Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

 1. Záujemcovia o zamestnanie / profesia.sk

V prípade, ak máte záujem o zamestnanie u nás a kontaktujete priamo nás alebo zareagujete na našu ponuku na stránke www.profesia.sk, získavame a uchovávame Vaše údaje spolu so spoločnosťou Profesia spol. s r.o., v databáze vhodných kandidátov výlučne s Vašim súhlasom. Kandidátov zaradených do databázy následne oslovujeme za účelom ich účasti vo výberovom konaní.

S Vašim súhlasom v tomto prípade uchovávame aj údaj o Vašej e-mailovej adrese, prípadne iné údaje, ktoré nám za týmto účelom sprístupníte, ako je Vaše meno, miesto, o ktoré mate záujem, či preferovaná pozícia.

Údaje, ktoré zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o Vás nasledujúce údaje:

 

Pre účel

Pre účel

Pre účel

Pre účel

Pre účel

Pre účel

Pre účel

Pre účel

Aké osobné údaje spracúvame

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

titul, meno a priezvisko

Email

Telefónne číslo

adresa

číslo bankového účtu

 

 

 

cookies

 

obrazovozvukový záznam

 

 

 

 

 

 

obrazový záznam

 

 

 

 

 

ďalšie údaje poskytnuté súhlasom

 

 

 

 

 

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5 r. od poslednej komunikácie

po dobu stanovenú zákonom

5 r. / po dobu udelenia súhlasu

5 r. / po dobu udelenia súhlasu

5 r. / po dobu udelenia súhlasu

5 r. / po dobu udelenia súhlasu

5 r. / po dobu udelenia súhlasu

po dobu trvania výberového konania

 

Právne základy

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov, je:

 • Súhlas - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 • Plnenie zmluvy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 • Plnenie našich zákonných povinností - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad týmto záujmom prevažujú záujmy alebo základne práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ochrana osobných údajov

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili spracúvame po dobu udelenú v súhlase, resp. do doby odvolania súhlasu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na zákonnom alebo zmluvnom základe spracúvame po dobu trvania zmluvy, alebo po dobu stanovenú zákonom, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Chceme Vás informovať, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Práva dotknutých osôb

Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú určité práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Pri návšteve našej stránky spracúvame Vaše cookies. Chceme Vás informovať, že cookies si viete vo svojom prehliadači nastaviť.

Funkčné a technické cookies - tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné.

Analytické cookies - tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácií o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre Vás čo najjednoduchšou na používanie.

Marketingové a reklamné cookies - tieto cookies používame na to, aby sme Vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý Vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

 1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme Vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
 2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, napríklad na stránke optout.aboutads.info.

 

Štatút súťaže Grape víkend nájdete TU

Listen to our Spotify playlist